Komenda Miejska Policji w Zabrzu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedmiot działalności

Policja jest umundurowaną i uzbrojoną formacją służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

Do podstawowych zadań Policji należą:

  1. ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra,
  2. ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania,
  3. inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
  4. wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców,
  5. nadzór nad strażami gminnymi (miejskimi) oraz nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi w zakresie określonym w odrębnych przepisach,
  6. kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych,
  7. współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień międzynarodowych oraz odrębnych przepisów,
  8. gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych,
  9. prowadzenie bazy danych zawierającej informację o wynikach analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA).

 

Policja realizuje także zadania wynikające z umów i porozumień międzynarodowych, na zasadach i w zakresie w nich określonych.

Zakres działania komendy określają odrębne przepisy w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

Metryczka

Data publikacji 18.09.2015
Data modyfikacji 21.09.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Zabrzu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mirosław Bielicki
Osoba udostępniająca informację:
Mirosław Bielicki Zespół Teleinformatyki
Osoba modyfikująca informację:
Mirosław Bielicki
do góry