Komenda Miejska Policji w Zabrzu

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Niezbędne informacje dla skarżącego

ART. 225 § 1 KPA

"Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, 
jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych."

"Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek.
W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, albo też ujawnia prawnie chronione informacje."

J. Borkowski, w: Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s. 813

 

INFORMACJE OGÓLNE

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 marca 1997 r. (art. 63).
Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (kpa) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg
i wniosków (Dz.U. nr 5 z 2002 r. poz. 46).
Zgodnie z § 5 w/w Rozporządzenia „Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu”.
Skargi mogą być składane ustnie w każdej jednostce organizacyjnej Policji w ustalonych dniach i godzinach. Przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.
Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli
w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu. Informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie jednostki.
Skarga powinna zawierać: imię i nazwisko skarżącego, dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulicę, numer domu, numer mieszkania), dokładny opis zdarzenia.
Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. Rozporządzenia: „Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania”.
Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 237 i 244 Kodeksu postępowania administracyjnego skargi i wnioski załatwiane są:

- bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca,

- posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu, albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby zawiadamiani są o sposobie jej załatwienia lub o stanie jej rozpatrzenia w terminie 14 dni,

- w razie niemożności załatwienia skargi w powyższych terminach, na jednostce organizacyjnej Policji spoczywa obowiązek powiadomienia skarżącego o przyczynie zwłoki i wyznaczenia nowego terminu załatwienia skargi.

Za datę, od której liczy się powyższe terminy, należy uznać datę wpływu skargi/wniosku bezpośrednio do jednostki organizacyjnej Policji, właściwej do jej załatwienia.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi (odpowiedź na skargę) powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

POUCZENIE ZWIĄZANE Z WEJŚCIEM W ŻYCIE PRZEPISÓW RODO

 

Pouczenie związane z wejściem wżycie przepisów RODO dla osób zgłaszających się do Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu

i Komisariatów Policji I-V w Zabrzu w sprawach skarg, wniosków i listów

 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Zabrzu.

 

Kontakt:

ul. 1-go Maja 10, 41-800 Zabrze

tel. (32) 277 92 12 w dni robocze: w godzinach 8.00 – 15.00 (w poniedziałki w godzinach 8.00 – 17.00), faks numer (32) 277 92 44.

 

Komendant Miejski Policji w Zabrzu wyznaczył inspektora ochrony danych, kontakt: ul. 1-go Maja 10, 41-800 Zabrze. Dane inspektora ochrony danych na stronie BIP KMP w Zabrzu, kontakt e-mail: iod@zabrze.ka.policja.gov.pl

 

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/ wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 

Pani/Pana dane osobowe:

- będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

- nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

 

Komendant Miejski Policji w Zabrzu nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Przysługuje także Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

 

 

SKARGI I WNIOSKI OBYWATELI PRZYJMUJĄ

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI
BĄDŹ JEGO ZASTĘPCY

 

CODZIENNIE W GODZINACH OD 8.00 DO 15.30

ORAZ DODATKOWO W PONIEDZIAŁKI DO 18.00

ZAPISY NA ROZMOWĘ PRZYJMUJE SEKRETARIAT KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W ZABRZU
TEL. 032 277-92-12

 

NACZELNICY WYDZIAŁÓW KMP W ZABRZU

CODZIENNIE W GODZINACH OD 8.00 DO 15.30

 

KOMENDANCI KOMISARIATÓW POLICJI I-V W ZABRZU

LUB ICH ZASTĘPCA

CODZIENNIE W GODZINACH OD 8.00 DO 15.00

ORAZ DODATKOWO W PONIEDZIAŁKI DO 18.00


Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek Policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00-090 Warszawa

Przyjęcia interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 – 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 – 15.00
telefon: 0-22 55-17-760, 0-22 55-17-811
centrala: 0-22 55-17-700

 

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku
(dla województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)

ul. Chmiela 54/57
80-748 Gdańsk
sekretariat: (+48) 58 764-73-02
fax: (+48) 58 764-73-03
Przyjęcia interesantów:
telefon: (+48) 58 764-73-06
poniedziałek w godz. 10.00 – 17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00 – 15.00

 

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach
(dla województwa śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)

ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40-032 Katowice
telefon: (032) 72-86-800
fax: (032) 72-86-823
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

 

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu
(dla województwa dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)

ul. Wierzbowa 5
50-056 Wrocław
sekretariat: (+48) 71 34-69-115
fax: (+48) 71 34-34-325
Przyjęcia interesantów:
telefon: (+48) 71 34-69-100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 – 15.00
środa w godzinach od 10.00 – 17.00

 

Linki do stron Rzecznika Praw Obywatelskich:
www.rpo.gov.pl - strona główna serwisu Rzecznika Praw Obywatelskich
www.rpo.gov.pl/wniosek/ - wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Metryczka

Data publikacji 24.03.2010
Data modyfikacji 01.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Zabrzu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jarosław Ryborz
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Ryborz Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Ryborz
do góry