Komenda Miejska Policji w Zabrzu

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

INFORMACJE OGÓLNE

Prawo do składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 marca 1997 r. (art. 63).
Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego (kpa) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg
i wniosków (Dz.U. nr 5 z 2002 r. poz. 46).
Zgodnie z § 5 w/w Rozporządzenia „Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu”.
Skargi mogą być składane ustnie w każdej jednostce organizacyjnej Policji w ustalonych dniach i godzinach. Przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.
Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli
w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu. Informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie jednostki.
Skarga powinna zawierać: imię i nazwisko skarżącego, dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulicę, numer domu, numer mieszkania), dokładny opis zdarzenia.
Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. Rozporządzenia: „Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania”.
Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 237 i 244 Kodeksu postępowania administracyjnego skargi i wnioski załatwiane są:

- bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca,

- posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu, albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby zawiadamiani są o sposobie jej załatwienia lub o stanie jej rozpatrzenia w terminie 14 dni,

- w razie niemożności załatwienia skargi w powyższych terminach, na jednostce organizacyjnej Policji spoczywa obowiązek powiadomienia skarżącego o przyczynie zwłoki i wyznaczenia nowego terminu załatwienia skargi.

Za datę, od której liczy się powyższe terminy, należy uznać datę wpływu skargi/wniosku bezpośrednio do jednostki organizacyjnej Policji, właściwej do jej załatwienia.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi (odpowiedź na skargę) powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

SKARGI I WNIOSKI OBYWATELI PRZYJMUJĄ

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI
BĄDŹ JEGO ZASTĘPCY

 

CODZIENNIE W GODZINACH OD 8.00 DO 15.30

ORAZ DODATKOWO W PONIEDZIAŁKI DO 18.00

ZAPISY NA ROZMOWĘ PRZYJMUJE SEKRETARIAT KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W ZABRZU
TEL. 032 277-92-12

 

NACZELNICY WYDZIAŁÓW KMP W ZABRZU

CODZIENNIE W GODZINACH OD 8.00 DO 15.30

 

KOMENDANCI KOMISARIATÓW POLICJI I-V W ZABRZU

LUB ICH ZASTĘPCA

CODZIENNIE W GODZINACH OD 8.00 DO 15.00

ORAZ DODATKOWO W PONIEDZIAŁKI DO 18.00


Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek Policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00-090 Warszawa

Przyjęcia interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 – 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 – 15.00
telefon: 0-22 55-17-760, 0-22 55-17-811
centrala: 0-22 55-17-700

 

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku
(dla województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)

ul. Chmiela 54/57
80-748 Gdańsk
sekretariat: (+48) 58 764-73-02
fax: (+48) 58 764-73-03
Przyjęcia interesantów:
telefon: (+48) 58 764-73-06
poniedziałek w godz. 10.00 – 17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00 – 15.00

 

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach
(dla województwa śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)

ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40-032 Katowice
telefon: (032) 72-86-800
fax: (032) 72-86-823
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

 

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu
(dla województwa dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)

ul. Wierzbowa 5
50-056 Wrocław
sekretariat: (+48) 71 34-69-115
fax: (+48) 71 34-34-325
Przyjęcia interesantów:
telefon: (+48) 71 34-69-100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 – 15.00
środa w godzinach od 10.00 – 17.00

 

Linki do stron Rzecznika Praw Obywatelskich:
www.rpo.gov.pl - strona główna serwisu Rzecznika Praw Obywatelskich
www.rpo.gov.pl/wniosek/ - wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Metryczka

Data publikacji 24.03.2010
Data modyfikacji 21.09.2015
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
inż. Krystian ŚLUSAREK
Osoba udostępniająca informację:
inż. Krystian ŚLUSAREK Zespół Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Mirosław Bielicki
do góry