Komenda Miejska Policji w Zabrzu

Biuletyn Informacji Publicznej

Praca w Korpusie Służby Cywilnej

Szczegółowe zasady prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do korpusu służby cywilnej reguluje Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej  (Dz. U. nr 227 poz. 1505 z dn. 23.12.2008r.).

 

W służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

 

  • jest obywatelem polskim,
  • korzysta z pełni praw publicznych,
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy,
  • cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

Komendant Miejski Policji w Zabrzu ogłasza zgodnie z art. 28 w/wym. ustawy informacje o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej w kierowanym przez siebie urzędzie poprzez:

  • umieszczenie ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu,

  • w Biuletynie Informacji Publicznej KWP w Katowicach (BIP KMP w Zabrzu)
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (www.dsc.kprm.gov.pl)

Kwalifikacje jakie musi posiadać  kandydat ubiegający się o przyjęcie do pracy są określane w ogłoszeniu o wolnym stanowisku pracy.

Metryczka

Data publikacji 18.09.2015
Data modyfikacji 16.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Zabrzu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mirosław Bielicki
Osoba udostępniająca informację:
Mirosław Bielicki Zespół Teleinformatyki
Osoba modyfikująca informację:
Mirosław Bielicki
do góry