Komenda Miejska Policji w Zabrzu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji określa Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

 

 • Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
   
 • Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
   
 • Petycja powinna zawierać:
 1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
 3. oznaczenie adresata petycji;
 4. wskazanie przedmiotu petycji.

Szczegółowe informacje dot. trybu składania petycji określa Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195).

 

Pouczenie związane z wejściem w życie przepisów RODO dla osób składających petycje w Komendzie Miejskiej Policji w Zabrzu i Komisariatach Policji I-V w Zabrzu

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w Zabrzu.

 

Kontakt:

ul. 1-go Maja 10, 41-800 Zabrze

tel. (32) 277 92 12 w dni robocze: w godzinach 8.00 – 15.00, (w poniedziałki 8.00 – 17.00),

faks numer (32) 277 92 44.

 

Komendant Miejski Policji w Zabrzu wyznaczył inspektora ochrony danych,

kontakt: ul. 1-go Maja 10, 41-800 Zabrze, kontakt e-mail: iod@zabrze.ka.policja.gov.pl

 

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/ wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o petycjach.

 

Pani/Pana dane osobowe:

- będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

- nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

 

Komendant Miejski Policji w Zabrzu nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Przysługuje także Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy o petycjach.

 

W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

 

Metryczka

Data publikacji 04.09.2015
Data modyfikacji 01.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Zabrzu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jarosław Ryborz
Osoba udostępniająca informację:
Jarosław Ryborz Zespół Teleinformatyki
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Ryborz
do góry